ஓம் கணேச

ஓம் கணேச ஓம் கணேச
ஓம் கணேச பாஹிமாம்
ஓம் கணேச ஓம் கணேச
ஓம் கணேச ரக்ஷ்மாம்


ஜெய கணேச ஜெய கணேச
ஜெய கணேச பாஹிமாம்
ஜெய கணேச ஜெய கணேச
ஜெய கணேச ரக்ஷ்மாம்

ஸ்ரீ கணேச ஸ்ரீ கணேச
ஸ்ரீ கணேச பாஹிமாம்
ஸ்ரீ கணேச ஸ்ரீ கணேச
ஸ்ரீ கணேச ரக்ஷ்மாம்

ஜெய கணேச பாஹிமாம்
ஸ்ரீ கணேச ரக்ஷ்மாம்
ஸ்ரீ கணேச ரக்ஷ்மாம்
ஜெய கணேச பாஹிமாம்