கணேச சரணம்

கணேச சரணம் சரணம் கணேசா
கணேச சரணம் சரணம் கணேசா


கதியென அருள்வாய் சரணம் கணேசா
கருணையின் வடிவே சரணம் கணேசா

சக்தியின் மைந்தா சரணம் கணேசா
சாஸ்தா குருவே சரணம் கணேசா

முதல்வனும் நீயே சரணம் கணேசா
முனிதொழும் தேவா சரணம் கணேசா

மூத்தவன் நீயே சரணம் கணேசா
மூஷிக வாகன சரணம் கணேசா

அகந்தையை அழித்திடும் சரணம் கணேசா
அன்பில் உறைந்திடும் சரணம் கணேசா

கஜமுகன் நியே சரணம் கணேசா
அடியார்க் கருள்வாய் சரணம் கணேசா

ஐந்து கரத்தோனே சரணம் கணேசா
வேழ முகத்தோனே சரணம் கணேசா

பார்வதி பாலகனே சரணம் கணேசா
பக்தருக் கருள்வாய் சரணம் கணேசா