திருப்பதி மலைமேல் இருப்பவன்

திருப்பதி மலைமேல் இருப்பவனே - எங்கள்
தீராத வினைகளைத் தீர்ப்பவனே
ஸ்ரீ நிவாஸா கோவிந்தா-ஹரே
ஸ்ரீ வெங்கடேசா வைகுந்தா

ஏழு மலைமேல் இருப்பவனே
எல்லா வினைகளும் தீர்ப்பவனே
பாண்டுரெங்கா கோவிந்தா-ஹரே
பரம தயாளா வைகுந்தா

உளமெனும் கோவிலில் வசிப்பவனே
உலகோரை வாழவைக்க வந்தவனே
வெங்கடரமணா கோவிந்தா-ஹரே
சங்கட ஹரணா வைகுந்தா

திருப்பதி மலைமேல் இருப்பவனே - எங்கள்
தீராத வினைகளைத் தீர்ப்பவனே
சங்கு சக்கரா கோவிந்தா-ஹரே
சாரங்கதாரா கோவிந்தா

ஏழு மலைமேல் இருப்பவனே
எல்லா வினைகளும் தீர்ப்பவனே
பக்த வத்ஸல கோவிந்தா-ஹரே
பாரதப்ரிய கோவிந்தா

உளமெனும் கோவிலில் வசிப்பவனே
உலகோரை வாழவைக்க வந்தவனே
பசுபால கிருஷ்ண கோவிந்தா-ஹரே
பாபவிமோசன கோவிந்தா

அலர்மேலுநாதா கோவிந்தா-ஹரே
ஆபத்பாந்தவா கோவிந்தா
திருப்பதி வாசா கோவிந்தா-ஹரே
திருமலை வாசா கோவிந்தா