இந்த பாடல்வரிகளின் மென்படி எங்களிடம் இல்லை.
தட்டச்சிடு செய்து கொண்டுவருகிறோம்.
கூடியவைரைவில் நிகழ்நிலைப்படுத்திவிடுவோம்.
உங்களிடம் இப்பாடலின் மென்படி இருக்குமானால்,
எங்களுக்கு மின்அஞ்சல் செய்து உதவலாமே!

thiruna.alagu.gmail.com.sg