வந்தான் கருப்பன் விளையாட

வந்தான் கருப்பன் விளையாட
வாளில் ஏறி நின்றாட
வந்தான் கருப்பன் விளையாட
வாளில் ஏறி நின்றாட


வாளும் வேலும் விளையாட
வாளில் ஏறி நின்றாட
சுக்கு மாந்தடி சுழன்றாட
வந்தான் கருப்பன் விளையாட

காலில் சலங்கை கலகலக்க
கையில் வாளும் பளபளக்க
முறுக்கு மீசை துடிதுடிக்க
வந்தான் கருப்பன் விளையாட

பாலும் சோறும் கமகமக்க
பள்ளையம் இங்கே ஜொலிஜொலிக்க
பிள்ளைகள் நாங்கள் கொண்டாட
வந்தான் கருப்பன் விளையாட

சந்தனக் கருப்பன் தானாட
சங்கிலிக் கருப்பன் உடனாட
பதினெட்டாம் படி கருப்பனுமே
வந்தான் கருப்பன் விளையாட

முன்னோடியுமே ஓடிவர
நொண்டியுமே இங்கே ஆடிவர
பதினெட்டாம் படி கருப்பனுமே
வந்தான் கருப்பன் விளையாட

கொரட்டி எனும் ஓர் ஆலயமாம்
கூடி இருப்பவன் சாஷ்தாவாம்
தங்கையும் அங்கே அருகிருக்க
தரணியை காக்க வந்தவனாம்.

கவிஞர் அருண் வீரப்பா, மதுரை