வழிநடை சிந்து

சாமியே ஐயப்போ ஐயப்போ சாமியே
பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு
சபரிமலைக்கு பள்ளிக்கட்டு
கற்பூரஜோதி சுவாமிக்கே
சுவாமிக்கே கற்பூரஜோதி
பகவானே பகவதியே பகவதியே பகவானே
தேவனே தேவியே தேவியே தேவனே
ஐயப்ப பாதம் சாமி பாதம்
சாமி பாதம் ஐயப்ப பாதம்
பாதபலம்தா தேகபலம்தா
தேகபலம்தா பாதபலம்தா
வில்லாளி வீரனே வீரமணி கண்டனே
வீரமணி கண்டனே வில்லாளி வீரனே
பகவான் சரணம் பகவதி சரணம்
பகவதி சரணம் பகவான் சரணம்
தேவன் சரணம் தேவி சரணம்
தேவி சரணம் தேவன் சரணம்
தாங்கி விடப்பா ஏந்தி விடப்பா
ஏந்தி விடப்பா தாங்கி விடப்பா
தூக்கி விடப்பா ஏற்றம் கடினம்
ஏற்றம் கடினம் தூக்கி விடப்பா
கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை
காலுக்கு மெத்தை கல்லும் முள்ளும்
நெய் அபிஷேகம் சுவாமிக்கே
சுவாமிக்கே நெய் அபிஷேகம்