அம்பலத் தரசே அருமருந் தே

அம்பலத் தரசே அருமருந் தே
ஆனந்தத் தேனே அருள்விருந் தே.
பொதுநடத் தரசே புண்ணிய னே
புலவரெ லாம்புகழ் கண்ணிய னே.

மலைதரு மகளே மடமயி லே
மதிமுக அமுதே இளங்குயி லே.
ஆனந்தக் கொடியே இளம்பிடி யே
அற்புதத் தேனே மலைமா னே.

சிவசிவ சிவசிவ சின்மய தேஜா
சிவசுந் தரகுஞ் சிதநட ராஜா.
படன விவேக பரம்பர வேதா
நடன சபேச சிதம்பர நாதா.

அரிபிர மாதியர் தேடிய நாதா
அரகர சிவசிவ ஆடிய பாதா.
அம்பல வாசிவ மாதே வா
வம்பல வாவிங்கு வாவா வா.