காவடிப்பாட்டு

காவடியாம் காவடி
கந்தவேலன் காவடி
கண்கொள்ளாக் காட்சிதரும்
கடம்பனுக்குக் காவடி


வேல்முருகன் நாமத்திலே
விதவிதமாய்க் காவடி
வெற்றிவேலன் காவடி
வீரவேலன் காவடி

சிங்கார வேலனுக்கு
சின்னச் சின்னக் காவடி
வண்ணமயில் தோகையோடு
ஆடிவரும் காவடி

பழநிமலை பாலனுக்கு
பால்குடத்தால் காவடி
தென்பழநி வேலனுக்கு
தேன் குடத்தால் காவடி

சுவாமிநாத வேலனுக்குச்
சந்தனத்தால் காவடி
பாலசுப்பிரமணியனுக்கு
பஞ்சாமிர்தக் காவடி

ஆறுமுக வேவனுக்கு
அழகுமயில் காவடி
வண்ண வண்ணக் காவடி
வெற்றிவேலன் காவடி

மயூர நாதனுக்கு
மச்சத்தால் காவடி
குன்றக்குடி குமரனுக்கு
குறைவில்லாத காவடி

பக்தரெல்லாம் கொண்டாடும்
காவடியாம் காவடி
பாமாலை பாடிஆடி
நாடிவரும் காவடி

கண்கொள்ளாக் காட்சி தரும்
கந்தவேலன் காவடி
காவடியாம் காவடி
காணவேண்டும் கண்கோடி